Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia internetowa paRENTownia (zwana dalej Wypożyczalnią) jest internetowym serwisem, który oferuje usługę najmu towarów przeznaczonych dla rodziców i dzieci.

 2. Właścicielem i administratorem Wypożyczalni jest Paweł KUCZYŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CoFi Paweł KUCZYŃSKI w Starych Babicach, pod adresem: ul. Osiedlowa 52 B, Zielonki Wieś, 05-082 Stare Babice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP: 5661933292 oraz nr REGON: 383291236.

 3. Wypożyczalnia dostępna jest pod adresem internetowym: www.parentownia.pl
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Wypożyczalni i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
 5. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Wypożyczalni;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Wypożyczalni;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Wypożyczalni;
  4. zasady zawierania Umów najmu z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Wypożyczalni.
 1. Regulamin dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza „Regulamin”, zamieszczonego na stronie głównej serwisu: www.parentownia.pl

§ 2
Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Wypożyczalni, w tym w szczególności zawierająca umowę najmu.
 2. Koszyk – funkcjonalność Wypożyczalni internetowej paRENTownia, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do najmu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: liczby produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.
 3. Magazyn – magazyn zlokalizowany w Starych Babicach, pod adresem: ul. Osiedlowa 52 B, Zielonki Wieś, 05-082 Stare Babice, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, wydawanie Towarów oraz obsługa zwrotów najmowanych Towarów.
 4. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do paRENTowni podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Wypożyczalni inetrnetowej paRENTownia.
 6. Strona produktowa – strona w Wypożyczalni internetowej paRENTownia, na której przedstawione są informacje na temat dostępnych produktów.
 7. Towar – produkt prezentowany w Wypożyczalni internetowej.
 8. Wypożyczalnia internetowa paRENTownia (Wypożyczalnia) – prowadzona przez właściciela serwisu wypożyczalnia internetowa, dostępna pod adresem: www.parentownia.pl, wraz z pozostałymi funkcjonalnościami serwisu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy najmu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. Doba – okres 24 godzin. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie Towaru jest 1 doba.

§ 3
Zasady korzystania z Wypożyczalni

 1. Klient może składać Zamówienia na Towary, dostępne na Stronie produktowej Wypożyczalni, jako „Klient zarejestrowany” (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „Gość” (Klient niezarejestrowany).
 2. Brak rejestracji w Wypożyczalni podczas dokonywania Zamówienia nie oznacza braku akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Klient, który nie zarejestrował się w Wypożyczalni jest zobowiązany do podania wszystkich, niezbędnych do realizacji zamówienia, danych.
 4. paRENTownia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Wypożyczalni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Wypożyczalni ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Wypożyczalni, lub w trakcie dokonywania jednorazowego zamówienia, dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  2. dopuścił się za pośrednictwem Wypożyczalni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Wypożyczalni;

  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, zasadami korzystania z sieci internet lub zachowań, godzących w dobre imię Wypożyczalni.

 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub dokonać rezerwacji bez uprzedniej zgody paRENTowni.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Wypożyczalnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesłanych w Internecie.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Wypożyczalni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  3. korzystania z Wypożyczalni w sposób niepowodujący zakłóceń jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  4. niepodejmowania działań takich jak: rozesłanie lub umieszczanie w ramach Wypożyczalni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam);

  5. korzystania z Wypożyczalni w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;

  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Wypożyczalni jedynie w zakresie własnego użytku os

§ 4
Procedura zawarcia Umowy najmu

 1. W celu zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem Wypożyczalni internetowej należy odwiedzić stronę internetową: www.parentownia.pl a następnie:

  1. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci rezerwacji kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

  2. po zakończeniu procesu wyboru produktów należy przejść do „Koszyka”, a następnie:

   1. dokonać wyboru sposobu dostawy Towaru oraz, o ile wybrany sposób dostawy tego wymaga, wskazać adres, na który ma nastąpić dostawa; w przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo wskazał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

   2. dokonać wyboru formy płatności;

   3. zaakceptować Regulamin Wypożyczalni;

   4. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny.

  3. dokonać płatności zgodnie z wybraną formą płatności za Zamówienie.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego wyświetlenia danych dotyczących złożonego zamówienia i naciśnięcia przycisku “Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 2. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej. Wypożyczalnia prześle na wskazany przez Klienta adres email dane potwierdzające Zamówienie, wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za Zamówienie.

 3. Po dokonaniu Zamówienia Klient jest zobowiązany do dokonania w ciągu 2 dni roboczych płatności, za Zamówienie, powiększonej o kwotę kaucji (informacja dotycząca wysokości tych kwot znajduje się w opisie poszczególnych Towarów oraz jest dodatkowo wyliczana podczas procesu rezerwacji).

 4. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje wiadomość email zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia nr: …”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 5. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z paRENTownią umowy najmu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Potwierdzając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 6. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Anulowanie rezerwacji nie może nastąpić w czasie krótszym niż 3 dni przed wypożyczeniem Towaru, w przeciwnym razie kwota równa płatności zostaje zaliczona na poczet czynszu najmu.

 7. Wypożyczalnia zastrzega prawo anulowania rezerwacji z przyczyn organizacyjnych, jeżeli rezerwacja i dostarczenie Towaru jest wymagane w tym samym dniu. Informację o możliwości realizacji takiej rezerwacji należy uzyskać telefonicznie.

 8. Wypożyczalnia zastrzega prawo anulowanie rezerwacji z innych przyczyn, o czym poinformuje Klienta telefonicznie lub drogą mailową. W takiej sytuacji Wypożyczalnia, w ciągu 3 dni roboczych, dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez klienta na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 9. Wypożyczalnia informuje, że zdjęcia Towarów prezentowane na Stronie produktowej mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od oferowanych do wypożyczania Produktów.

§ 5
Dostawa i zwrot Towarów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Możliwy jest osobisty odbiór Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Obsługą Wypożyczalni.

 4. Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy mieć przy sobie jeden dokument tożsamości ze zdjęciem.

 5. Koszty dostawy dostępne są w zakładce „Cennik” i są podawane w trakcie składania Zamówienia.

 6. W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu, należy skontaktować się telefonicznie z paRENTownią – przedłużenie będzie możliwe po potwierdzeniu tego przez paRENTownię i przekazaniu przez Klienta należności za kolejny okres. Za każdy dzień nieuzgodnionej zwłoki w zwrocie:

  1. strojów – pobiera się opłatę jak za trzy kolejne, rozpoczęte doby (§ 6 ust. 1);

  2. pozostałych towarów – pobiera się dwukrotność opłaty dobowej.

 7. Kwota powyższa zostanie potrącona z wpłaconej kaucji.
 8. Przedmiot najmu należy zwrócić w umówionym terminie, czysty oraz w niepogorszonym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego Towaru naliczona zostaje opłata za czyszczenie w wysokości od 15,00 do 50,00 zł. netto. W przypadku zwrotu uszkodzonego Towaru kaucja (lub jej część) ulega zaliczeniu na poczet kosztów naprawy. W przypadku trwałego zniszczenia bądź utraty przedmiotu najmu lub jego części, Klient jest zobowiązany do dokonania, w ciągu 7 dni kalendarzowych, wpłaty kwoty odpowiadającej wartości tego Towaru, według stanu z dnia wypożyczenia i bieżących cen rynkowych.
 9. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez Klienta okresu najmu oraz braku kontaktu z Klientem, parRENTownia zastrzega prawo dochodzenia poniesionej szkody na drodze prawnej.
 10. Zwrot towaru odbywa się osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wybór środka transportu należy do klienta. Koszty związane ze zwrotem Towaru do Magazynu parRENTowni obciążają Klienta. Okres najmu liczy się od dnia osobistego odbioru towaru z Magazynu lub od dnia dostarczenia towaru klientowi do dnia osobistego zwrotu towaru do Magazynu lub do dnia zwrotnego dotarcia towaru do Magazynu.

§ 6
Opłaty i metody płatności

 1. Opłata za najem Towaru (czynsz najmu) podana jest na stronie w „Cenniku” oraz przy każdym prezentowanym produkcie w zakładce „Wypożyczalnia”. Opłata liczona jest w przypadku strojów za trzy doby (wliczając dzień odbioru oraz zwrotu Towaru) oraz za każdą rozpoczętą dobę dla pozostałych kategorii Towarów.
 2. Minimalny okres najmu to trzy doby w przypadku najmu strojów lub dwie doby w przypadku najmu pozostałych Towarów.
 3. Czynsz najmu Towarów podawany jest w złotych polskich.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1) przelewem na rachunek bankowy o nr 46 1870 1045 2078 1023 5869 0001
  2) przelewem elektronicznym (ePrzelewem/ przelewem bezpośrednim)
  3) gotówką przy odbiorze Towaru,
  4) w przypadku wybranych Towarów paRENTowania zastrzega możliwość wyłączenia niektórych sposobów realizacji zamówień lub form dokonania płatności za Zamówienie.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł z paRENTownią umowę najmu drogą elektroniczną może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawa konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 2. Prawo odstąpienia od umowy najmu zawartej drogą elektroniczną nie przysługuje Klientowi, w przypadku, jeśli paRENTownia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez paRENTownię utraci prawo odstąpienia od umowy.

 3. Klient, który zażądał rozpoczęcia wykonywania usługi najmu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

§ 8
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Lidia KUCZYŃSKA, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PARENTOWNIA LIDIA KUCZYŃSKA w Starych Babicach, pod adresem: ul. Osiedlowa 52 B, Zielonki Wieś, 05-082 Stare Babice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP: 7742929516 oraz nr REGON: 368562655, zwanej paRENTownią

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez administratora, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Klientem oraz do realizacji zamówień składnych przez Klienta. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane osobom trzecim.

 3. Klient, który rejestruje się w Wypożyczalni wyraża zgodę na przetwarzanie przez paRENTownia swoich danych osobowych, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez paRENTownia usług związanych z obsługą konta Klienta w Wypożyczalni.

 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, paRENTownia będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 5. Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie przez paRENTownię swoich danych osobowych w celach marketingowych wyraża równocześnie zgodę na otrzymywanie od paRENTowni informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną.

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tych danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Wypożyczalnię.

 8. Klient może w dowolnym momencie anulować wyrażone przez siebie zgody.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. paRENTownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, bądź osobom trzecim w związku z używaniem najmowanych Towarów.

 2. Zwierając umowę najmu Klient oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi najmowanych Towarów oraz zobowiązuje się do ich używania zgodnie z przeznaczeniem. Klient odpowiada za złożenie i rozłożenie Towarów jak i za ich odpowiednie i bezpieczne umocowanie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.